Geboorteacte C.J.G. Spoelstra (A. den Doolaard)

De geboorteakte van A. den Doolaard uit 1901, zoals die wordt bewaard in het archief van het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle:

Geboorteacte van A. den Doolaard

Transcriptie van de acte:

Op heden den achtsten Februari negentienhonderd en een, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwolle, Kornelis Spoelstra, van beroep predikant, oud veertig jaren, wonende te Heino, in tegenwoordigheid van twee getuigen, de eerste genaamd: Adriaan de Haan, oud negenendertig jaren, van beroep predikant, wonende te Zwolle, en de tweede: Hessel Jan Berends, oud tweeenvijftig jaren, van beroep boekhandelaar, wonende te Zwolle, die ons heeft aangegeven, dat zijne echtgenoote Alida Hunningher, zonder beroep, wonende te Heino, op den zevenden dezer maand des namiddags ten één ure, te Zwolle, in een huis, staande aan de Rhijnvis Feithlaan is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Cornelis Johannes George. Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.

K. Spoelstra

A. de Haan

H.J. Berends

Gerelateerd

Burgerlijke stand Zwolle - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
Heino
Dominee Spoelstra